آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبستان دخترانه

23 دیدبستان دخترانه

21 دیدبستان دخترانه

30 آذردبستان دخترانه

08 آذردبستان دخترانه

22 آباندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

بدن انسان

فیونا چندلر

بدن انسان

دبستان دخترانه

پلاستیک های مزاحم دریا

Leticia Colon de de mejias

زباله های پلاستیکی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

پیش دبستانی

بازدید از کانون

دبستان دخترانه

ثنا اروجعلی زاده

شهاب سنگ ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

آرسام عابدين زاده

1390/11/06

دبستان پسرانه

اميرمهدي حسن زاده

1392/11/03

دبستان پسرانه

اميرمهدي عبداللهي

1388/11/06

دبستان دخترانه

پارلا وزيري

1388/11/05