آخرین اخبار مدارس


7 بهمندبستان پسرانه

08 بهمندبستان دخترانه

23 دیدبستان دخترانه

21 دیدبستان دخترانه

14 دیدبستان پسرانه

30 آذردبستان پسرانه

30 آذردبستان دخترانه

08 آذردبستان پسرانه

08 آذردبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

بدن انسان

فیونا چندلر

بدن انسان

دبستان دخترانه

پلاستیک های مزاحم دریا

Leticia Colon de de mejias

زباله های پلاستیکی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

اميرمهدي بهلولي خياوي

1389/02/31

دبستان پسرانه

سپهر عابدين زاده خياوي

1393/02/28

دبستان پسرانه

يزدان محمديان

1392/02/28

دبستان پسرانه

ايلكين محمدحسيني

1392/02/30